Làm cách nào để khôi phục dự án bị xóa?

Làm cách nào để khôi phục dự án bị xóa?

Thật không may, không có cách nào tốt để khôi phục dự án đã xóa vì chúng tôi cần xóa dữ liệu sinh viên khi được yêu cầu để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu sinh viên.